جلسه صفرم مشاوره آکادمی

جهت نهایی شدن عضویت شما در آکادمی آموزشی ارسلان فیروزنیا ابتدا باید ویدیوهای روبرو را دیده تا پس از ارتباط با مدیریت گروه آموزشی مربوطه در آزمون ورودی در نظرگرفته شده که براساس این ویدیوها می باشد، شرکت کنید. شرط عضویت شما درمجموعه آموزشی و مشاوره ای ما، قبولی و کسب نمره لازم در این آزمون می باشد. دانش آموزان گرامی لطفا به اولویت بندی ویدیوها توجه کرده و لازم به ذکر است دیدن هر ویدیو مشروط به مشاهده ی ویدیو های قبلی است.

توجه 


دانش آموز گرامی، قرارداد مشاوره شما در ابتدا یک ماهه خواهد بود و پس از پایش عملکرد تان توسط پشتیبان و با نظارت مدیریت گروه آموزشی در ماه اول و کسب نمره لازم، قرارداد شما از ماهیانه به سالیانه تبدیل خواهد شد.

خانم راهداری

مدیریت داخلی آکادمی

‎+98 21 910 17 936

خانم لشگری

کارشناس ارشدآکادمی

‎+98 21 910 17 935


خانم اسدی

کارشناس ارشد آکادمی

‎+98 21 910 17 937