کادر دبیران خصوصی

استاد درس ریاضیات

رزومه استاد بغدادچی


برای کسب اطلاعات کلاس استاد بداغچی کلیک نمایید
استاد درس زیست

رزومه استاد افضل الوارس


برای کسب اطلاعات کلاس استاد افضل کلیک نمایید
استاد درس شیمی

رزومه استاد عربشاهی


برای کسب اطلاعات کلاس استاد عربشاهی کلیک نمایید
استاد درس فیزیک

رزومه استاد  امیر علیمحمدی


برای کسب اطلاعات کلاس استاد .... کلیک نمایید
آکادمی آموزش و مشاوره ای مهندس ارسلان فیروزنیا